Algemene voorwaarden Ten Wolde Marketing

Timo ten Wolde h.o.d.n. Ten Wolde Marketing is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77996704 en is gevestigd aan Beatrixpark 2, 7101 BN, te Winterswijk.

Artikel 1 - Begrippen
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Ten Wolde Marketing.
3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
4. Diensten: diverse marketing diensten, het aanbieden van een e-learning platform alsmede het geven van online coaching en het verrichten van interim werkzaamheden.
5. Dienstverlener: T. ten Wolde h.o.d.n. Ten Wolde Marketing, opgericht naar Nederlands recht, gevestigd in Nederland en Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt hierna: Ten Wolde Marketing.
6. Opdrachtgever: het Bedrijf dat handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Ten Wolde Marketing heeft aangesteld, projecten aan Ten Wolde Marketing heeft verleend voor Diensten die door Ten Wolde Marketing worden uitgevoerd, of waaraan Ten Wolde Marketing een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan. 
7. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Ten Wolde Marketing, alsmede voorstellen van Ten Wolde Marketing voor Diensten die door Ten Wolde Marketing aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Ten Wolde Marketing waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
8. E-learning: het bieden van online coaching middels gebruik van een extern online platform waarop maandelijks trainingsmodules ter beschikking worden gesteld in een abonnementsvorm.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Ten Wolde Marketing, elke Overeenkomst tussen Ten Wolde Marketing en Opdrachtgever en op elke dienst die door Ten Wolde Marketing wordt aangeboden.
2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Ten Wolde Marketing aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Ten Wolde Marketing is overeengekomen. 
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
10. In het geval Ten Wolde Marketing niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 - Het Aanbod 
1. Alle door Ten Wolde Marketing gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld. 
2. Ten Wolde Marketing is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, of - indien overeengekomen tussen Partijen - binnen een andere termijn. Niettemin heeft Ten Wolde Marketing het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Ten Wolde Marketing gegronde reden te weigeren.
3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. 
4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
5. Oplevertijden in het aanbod van Ten Wolde Marketing zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Ten Wolde Marketing heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Ten Wolde Marketing te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
2. Ten Wolde Marketing heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. 
3. Ten Wolde Marketing is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
4. Indien Opdrachtgever, na daartoe overleg te hebben gepleegd, een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
5. Elke Overeenkomst die met Ten Wolde Marketing wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Ten Wolde Marketing wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Ten Wolde Marketing is verbonden.
6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. 
7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 - Duur van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Ten Wolde Marketing van Opdrachtgever verkrijgt.
2. Zowel Opdrachtgever als Ten Wolde Marketing kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Ten Wolde Marketing ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
4. Partijen kunnen de Overeenkomst met een aangetekend schrijven beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand. 
5. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Ten Wolde Marketing tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van Ten Wolde Marketing is hierbij leidend.
6. Zowel Opdrachtgever als Ten Wolde Marketing kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Ten Wolde Marketing nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 - Uitvoering van de dienstverlening
1. Ten Wolde Marketing zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Ten Wolde Marketing staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven. 
2. De Overeenkomst op basis waarvan Ten Wolde Marketing de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Ten Wolde Marketing aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Ten Wolde Marketing heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn. 
4. Bij de uitvoering van de Diensten is Ten Wolde Marketing niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Ten Wolde Marketing, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
5. Ten Wolde Marketing is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen. 
6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Ten Wolde Marketing Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang. 
7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Ten Wolde Marketing aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Ten Wolde Marketing of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Ten Wolde Marketing recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. 

Artikel 7 - Verplichtingen Opdrachtgever
1. Opdrachtgever is verplicht alle door Ten Wolde Marketing verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Ten Wolde Marketing niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
2. Ten Wolde Marketing is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Ten Wolde Marketing verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Ten Wolde Marketing voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
3. Ten Wolde Marketing kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Ten Wolde Marketing gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Ten Wolde Marketing.

Artikel 8 - Adviezen
1. Ten Wolde Marketing kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Ten Wolde Marketing de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt. 
2. De door Ten Wolde Marketing verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken bindend advies. 
3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Ten Wolde Marketing verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Ten Wolde Marketing wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door Ten Wolde Marketing gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging. 
4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Ten Wolde Marketing kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.  
5. Opdrachtgever zal Ten Wolde Marketing schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

Artikel 9 - Coaching en/of Training
1.Indien hiertoe opdracht is gegeven kan Ten Wolde Marketing coaching verzorgen voor Opdrachtgever en diens medewerkers.
2. De coachingsessie vindt plaats op een online platform en/of e-learning platform. 
3. De inhoud van de door Ten Wolde Marketing aangeboden coachingsessie en de gedurende de coachingsessie verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Ten Wolde Marketing de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De coachingsessie wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van Opdrachtgever alsmede de behoeften van de betreffende deelnemer(s).
4. Opdrachtgever zal Ten Wolde Marketing schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de coachingsessie alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.
5. Ten Wolde Marketing is gerechtigd de coachingsessie te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum indien er te weinig aanmeldingen zijn. Het staat uitsluitend ter oordeel van Ten Wolde Marketing om de coachingsessie te verplaatsen. Indien Opdrachtgever op de nieuwe gestelde datum niet beschikbaar is, heeft Opdrachtgever naar rato recht op restitutie van reeds betaalde gelden of kan zij op een andere datum deelnemen aan coachingsessie. Partijen zullen hierover in overleg treden. Indien er teveel aanmeldingen zijn, is Ten Wolde Marketing gerechtigd de coachingsessie in meerdere sessies te laten plaatsvinden. Indien van toepassing zal voorgenoemde situatie tijdig met Opdrachtgever worden overlegd.

Artikel 10 - Content creation
1. Ten Wolde Marketing kan indien daartoe opdracht is gegeven zorg dragen voor content creation al dan niet in het kader van de marketingdiensten. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
2. Opdrachtgever zal Ten Wolde Marketing schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.
3. Content creation is een uiting van creativiteit en smaak. Indien Opdrachtgever akkoord gaat met de Offerte zoals Ten Wolde Marketing die hanteert, houdt dit ook in dat Opdrachtgever akkoord gaat met de eigen aanpak en stijl die Ten Wolde Marketing hanteert. Ten Wolde Marketing heeft het recht om de werkzaamheden voor zover hier niets uitdrukkelijk door Opdrachtgever over is gemeld naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. Alle specifieke eisen en wensen van Opdrachtgever dienen door partijen gezamenlijk schriftelijk vastgelegd worden.
4. Indien voor een doeltreffende uitvoering van de overeenkomst Ten Wolde Marketing genoodzaakt is aanvullend materiaal of een ruimte te huren, of de expertise van derden of indien achteraf blijkt dat er meer tijd nodig is, kunnen hier gedurende de Overeenkomst extra kosten voor worden gerekend  een en ander op basis van nacalculatie. Ten Wolde Marketing zal Opdrachtgever hier tijdig van op de hoogte stellen. Opdrachtgever dient hiervoor een schriftelijk akkoord te geven.
5. Ten Wolde Marketing kan van Opdrachtgever verlangen om aanvullende afspraken te maken omtrent de uitvoering, kosten of de duur van de Overeenkomst externe factoren naar inzicht van Ten Wolde Marketing een doeltreffende uitvoering van de overeenkomst in de weg staan. Dergelijke omstandigheden kunnen in zulk geval aanleiding geven voor het verrichten van aanvullende werkzaamheden. 
6. Het auteursrecht op de werken van Ten Wolde Marketing berust uitsluitend bij Ten Wolde Marketing, tenzij expliciet anders overeengekomen. Toestemming voor gebruik van een werk door Opdrachtgever wordt uitsluitend schriftelijk voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Ten Wolde Marketing in het aanbod is omschreven. Ten aanzien van de overdraagbaarheid van auteursrechten, naamsvermelding op een  werk of een inbreuk op de auteursrechten van Ten Wolde Marketing is artikel 25 Auteurswet van toepassing. 
7. Indien Opdrachtgever verzoekt om de eigendom op de werken, kan dit enkel worden overgedragen met expliciete toestemming van Ten Wolde Marketing waarbij aanvullende kosten zullen worden gerekend.   Ten Wolde Marketing kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten. Doch is Ten Wolde Marketing nimmer verplicht om aan dit verzoek te voldoen.

Artikel 11 - Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Ten Wolde Marketing is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Ten Wolde Marketing, Ten Wolde Marketing een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

Artikel 12 - (Op)Levering 
1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, het voorschot niet tijdig is ontvangen door Ten Wolde Marketing of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Ten Wolde Marketing recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. In geen geval zijn de opgegeven termijnen fatale termijnen, noch kan Ten Wolde Marketing aansprakelijk gesteld worden voor het overschrijden van de overeengekomen termijn. 
2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen door Ten Wolde Marketing bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht. 
3. Indien Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Ten Wolde Marketing gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven. 
4. Ten Wolde Marketing spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide meerkosten te vergoeden aan Ten Wolde Marketing. 
5. Ten Wolde Marketing spant zich in om de Dienst zoveel mogelijk conform het Aanbod te leveren. 
6. Ten Wolde Marketing heeft het recht om alle door hem ontworpen en/of ontwikkelde designs te signeren, dan wel zijn naam te (doen) vermelden. Eveneens komt hem het recht toe om al haar design, ontwerpen en alle zaken waarop haar intellectuele eigendomsrechten rusten, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit zonder dat daartoe (voorafgaande) uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever is verkregen.
7. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van het ontwikkelde bij Opdrachtgever. Ten Wolde Marketing zal Opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.

Artikel 13 - Risico overgang 
Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht.

Artikel 14 - Garanties 
Ten Wolde Marketing voert de Diensten uit conform de in de branche geldende normen. Daarbij geeft Ten Wolde Marketing uitdrukkelijk geen garanties.

Artikel 15 - (Online) marketing 
1. Ten Wolde Marketing garandeert geen resultaten omtrent het verlenen van marketing diensten. Ten Wolde Marketing past slechts een bepaalde strategie toe die in het verleden resultaten heeft opgeleverd. Evenmin kan Ten Wolde Marketing hierover toezeggingen doen doch zal Ten Wolde Marketing zich inspannen een verbeterde positie te verkrijgen voor Opdrachtgever in Google of anderszins een zichtbaarheid.
2. Indien Ten Wolde Marketing ten behoeve van Opdrachtgever SEO opzet, wordt het budget voor de SEO door Opdrachtgever bepaald. Indien Opdrachtgever meer werkzaamheden wenst dan mogelijk is op basis van het huidige tarief, dienen hiervoor meer kosten in rekening gebracht te worden. Dergelijke   diensten in het kader van SEO worden duidelijk en schriftelijk vastgelegd. Opdrachtgever kan ten behoeve hiervan content en/of informatie aanleveren. 
3. Ten Wolde Marketing kan zelf SEO teksten aanleveren voor Opdrachtgever. Ten Wolde Marketing hanteert een eigen aanpak en stijl met betrekking tot de SEO diensten. Indien Opdrachtgever akkoord is gegaan met de uitvoering van SEO diensten door Ten Wolde Marketing is Opdrachtgever ook akkoord gegaan met de door Ten Wolde Marketing gehanteerde aanpak en de door Ten Wolde Marketing opgestelde teksten. Opdrachtgever dient hierover nadere afspraken met Ten Wolde Marketing te maken.
4. De uitvoering van de SEO diensten is voorts afhankelijk van richtlijnen, regels en beleid van derden zoals bijv. Google. De diensten worden door Ten Wolde Marketing uitgevoerd met inachtneming van de beperkingen die gesteld worden door de betreffende derden. Indien overeengekomen dient Opdrachtgever eerst een akkoord te geven, voordat de advertentie verder opgesteld en/of geplaatst kan worden.
5. Ingeval van andere Marketingdiensten zoals direct mailing en/of email automation, is Ten Wolde Marketing nimmer verantwoordelijk voor het onvolledig of onjuist aanleveren van benodigde informatie voor de direct mailing door Opdrachtgever, ten gevolge waarvan Ten Wolde Marketing niet naar verwachting van Opdrachtgever haar diensten uitvoert.

Artikel 16 - Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Ten Wolde Marketing is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Ten Wolde Marketing, Ten Wolde Marketing een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.
3. Gedurende de uitvoering van de Overeenkomst is uitsluitend meerwerk mogelijk, waarvoor Opdrachtgever een aanvullende vergoeding dient te voldoen. Indien tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden aanpassing van de Overeenkomst wordt verlangd door Opdrachtgever, inhoudende minder werkzaamheden zijdens Ten Wolde Marketing, heeft Opdrachtgever geen recht op restitutie van enige kosten. 

Artikel 17 - Prijzen en betaling
1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
2. Ten Wolde Marketing voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief. De kosten van de werkzaamheden kunnen bij wijze van voorschot alsook achteraf worden berekend. Indien de kosten achteraf worden berekend, geschiedt dit aan de hand van de door Ten Wolde Marketing opgestelde (uren)registratie (nacalculatie). De kosten voor de werkzaamheden van Ten Wolde Marketing kunnen ook maandelijks geschieden, bij wijze van automatische incasso. 
3. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend. Ook overige onkosten worden aan Opdrachtgever doorberekend. 
4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Ten Wolde Marketing haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
6. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
7. Ten Wolde Marketing is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven en als gebruikte software tools de inkoopprijzen verhogen waardoor Ten Wolde Marketing genoodzaakt is zijn prijzen hierop aan te passen.
8. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur, 14 kalenderdagen, te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Ten Wolde Marketing. 
9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 18 - Incassobeleid
1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. 
2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Ten Wolde Marketing zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
3. Indien Ten Wolde Marketing meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 19 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging    
1. Ten Wolde Marketing gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Opdrachtgevers van de website en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Ten Wolde Marketing de betrokkene hierover informeren.
2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een Dienst van Ten Wolde Marketing verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Ten Wolde Marketing tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst. 
3. Indien Ten Wolde Marketing op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. 
4. Partijen dienen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming te handelen en de daaruit voortvloeiende verplichtingen na te leven alsmede andere toepasselijke wet- en regelgeving. Partijen dienen hiervoor een verwerkersovereenkomst te sluiten. 
5. Opdrachtgever heeft op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verplichtingen tegenover derden. Hieronder wordt verstaan, maar is niet beperkt tot de verplichting tot het verstrekken van informatie, het geven van inzage, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. Opdrachtgever is zelf uitsluitend en volledig verantwoordelijk voor de juiste nakoming van deze verplichtingen. Ten Wolde Marketing is ten aanzien van deze persoonsgegevens “Verwerker” in de zin van de AVG. Ten Wolde Marketing zal zoveel als technisch mogelijk is, ondersteuning verlenen. 

Artikel 20 - Opschorting en ontbinding
1. Ten Wolde Marketing heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Ten Wolde Marketing gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt. 
2. Ten Wolde Marketing is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
3. Ten Wolde Marketing is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Ten Wolde Marketing te vergoeden voor elk financieel verlies dat Ten Wolde Marketing lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 21 - Overmacht
1. Ten Wolde Marketing is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
2. Onder overmacht aan de zijde van Ten Wolde Marketing wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Ten Wolde Marketing, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Ten Wolde Marketing zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Ten Wolde Marketing of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Ten Wolde Marketing buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Ten Wolde Marketing is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 22 - Beperking van aansprakelijkheid
1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Ten Wolde Marketing, is Ten Wolde Marketing uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Ten Wolde Marketing binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld, en Ten Wolde Marketing deze tekortkoming vervolgens niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend, en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming c.q. het gebrek, dat Ten Wolde Marketing in staat is om adequaat te reageren. 
2. Indien het verrichten van Diensten door Ten Wolde Marketing leidt tot aansprakelijkheid van Ten Wolde Marketing, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de (SaaS-)dienst in rekening gebrachte kosten (doch maximaal over een periode van 12 maanden voorafgaand aan de ingebrekestelling) ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel alsmede de kosten van noodvoorzieningen. 
3. Ten Wolde Marketing is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Ten Wolde Marketing geleverde Diensten, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, vertragingsschade en renteschade. 
4. Ten Wolde Marketing is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites of die van social media accounts. 
5. Ten Wolde Marketing is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
6. Aansprakelijkheid van Ten Wolde Marketing voor (het functioneren van) plug-ins van derden is uitgesloten. Ten Wolde Marketing is voorts niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge, of in verband met aangebrachte wijzigingen of verrichte werkzaamheden in of aan de Website van Ten Wolde Marketing die zonder uitdrukkelijke toestemming van Ten Wolde Marketing heeft plaatsgevonden. 
7. Opdrachtgever is zelfverantwoordelijk voor de juiste beveiliging van zijn eigen computer, beveiliging van wachtwoorden en meer. In geen geval is Ten Wolde Marketing aansprakelijk. 
8. Ten Wolde Marketing staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Ten Wolde Marketing verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan. 
9. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de Overeenkomst. 
10. Opdrachtgever vrijwaart Ten Wolde Marketing voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Ten Wolde Marketing geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Ten Wolde Marketing.
11. Enige door Ten Wolde Marketing opgeleverde werken en/of adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Ten Wolde Marketing.
12. De inhoud van het opgeleverde advies van Ten Wolde Marketing is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Ten Wolde Marketing  opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van  Ten Wolde Marketing. Ten Wolde Marketing is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
13. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Ten Wolde Marketing nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in  Ten Wolde Marketing haar eigen advies.
14. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Ten Wolde Marketing vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Ten Wolde Marketing. Elke vordering tot schadevergoeding jegens Ten Wolde Marketing dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen één jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. De aansprakelijkheid van Ten Wolde Marketing eindigt in elk geval na verloop van een jaar na beëindiging van de Overeenkomst tussen Partijen. 

Artikel 23 - Geheimhouding
1. Ten Wolde Marketing en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Ten Wolde Marketing bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Ten Wolde Marketing is verkregen.
2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Ten Wolde Marketing opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Ten Wolde Marketing steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.
3. Indien Ten Wolde Marketing op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Ten Wolde Marketing zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Ten Wolde Marketing niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Ten Wolde Marketing aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Ten Wolde Marketing vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Ten Wolde Marketing vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Ten Wolde Marketing is verspreid.
5. De geheimhoudingsverplichting leggen Ten Wolde Marketing en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 24 - Intellectuele Eigendomsrechten 
1. Alle rechten van intellectuele eigendom van Ten Wolde Marketing, waaronder verstaan aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde websites, databestanden, programmatuur, apparatuur en/of andere materialen waaronder verstaan maar niet beperkt tot ontwerpen, analyses, rapporten, documentatie en offertes alsmede al het voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Ten Wolde Marketing, en/of derden c.q. toeleveranciers indien deze rechten reeds toebehoorden aan anderen dan Ten Wolde Marketing. 
2. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Ten Wolde Marketing rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Ten Wolde Marketing en een daartoe overeengekomen geldelijke vergoeding. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Ten Wolde Marketing opgeleverde zaken, dient Ten Wolde Marketing expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen. 
3. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Ten Wolde Marketing rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst. 
4. Het is Opdrachtgever voorts niet toegestaan om enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter, auteursrechten, handelsnamen, merken, of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de Website, Documentatie en/of overige materialen te wijzigen of te verwijderen. 
5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk optreden tegen elke inbreuk van de IE-rechten van Ten Wolde Marketing.
6. Opdrachtgever vrijwaart Ten Wolde Marketing voor aanspraken van derden ter zake van (eventuele) inbreuken en/of aanspraken van derden met betrekking tot hetgeen in het kader van de Overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld. Opdrachtgever zal Ten Wolde Marketing onverwijld informeren over deze inbreuken en/of aanspraken. 
7. Elke inbreuk van Opdrachtgever op de IE-rechten (en auteursrechten) van Ten Wolde Marketing, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 10.000,- euro (zegge: tienduizend euro) en een boete van € 500,- euro (zegge: vijfhonderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt.

Artikel 25 - Vrijwaring en juistheid van informatie
1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Ten Wolde Marketing verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Ten Wolde Marketing zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst. 
2. Opdrachtgever vrijwaart Ten Wolde Marketing van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
3. Opdrachtgever vrijwaart Ten Wolde Marketing voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. 
4. Opdrachtgever vrijwaart Ten Wolde Marketing voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Ten Wolde Marketing verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 26 - Klachten
1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Ten Wolde Marketing of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@tenwoldemarketing.nl met als onderwerp “Klacht”.
2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Ten Wolde Marketing de klacht in behandeling kunnen nemen.
3. Ten Wolde Marketing zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 27 - Toepasselijk recht
1. Op de rechtsverhouding tussen Ten Wolde Marketing en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 
2. Ten Wolde Marketing heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Ten Wolde Marketing en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Gelderland, locatie Arnhem tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Winterswijk, 28 mei 2020